Intranet      
Latvija, Svētciems Latvija, Svētciems Pilotteritorija atrodas Latvijas ziemeļu daļā pie autoceļa Rīga-Tallina aptuveni 1 km attālumā no Rīgas līča. Svētciemā dzīvo 473 iedzīvotāji (pēc 2006. gada datiem). Teritorija ietilpst Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervātā. Pilotobjekts tika izbūvēts izmantojot Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas "Interreg V–B Baltijas jūra" un Salacgrīvas novada pašvaldības finansējumu Latvija, Svētciems

Tīrāks ūdens

jūsu ciematā un apkārtnē

Latvija, Svētciems

Pilotteritorija atrodas Latvijas ziemeļu daļā pie autoceļa Rīga-Tallina aptuveni 1 km attālumā no Rīgas līča. Svētciemā dzīvo 473 iedzīvotāji (pēc 2006.gada datiem). Teritorija ietilpst Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervātā.

Latvija, Svētciems

Pilotteritorijas vēsture

Pirmās vēsturiskās liecības par Svētciemu ir datētas ar 1638.gadu, kad tiek minēta Svētciema muiža. Ciemats atrodas Svētupes krastos, kura ir lašveidīgo upe. Hidronīms cēlies no Svētajām alām, kuras atrodas aptuveni 15 km augšup pa upi no Svētciema. Mūsdienās ciemats pastāv galvenokārt kā atbalsta satelītciemats Salacgrīvas pilsētai un ostai, kuras atrodas 6 km uz ziemeļiem no Svētciema.

Latvija, Svētciems

Notekūdeņus saņemošo virszemes ūdeņu kvalitāte

Notekūdeņi tiek novadīti Svētupē, kas ir produktīva lašveidīgo zivju nārsta vieta. Atbilstoši 2002. gada 12. marta MK noteikumu Nr. 118 2. pielikumam,  Svētupe posmā no Pāles līdz grīvai ir noteikta par lašveidīgo zivju ūdeņi. Tāpēc notekūdeņu attīrīšanai ir izvirzītas augstākas prasības.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu raksturojums

 

Ūdensapgāde

Kanalizācija

 Ūdensapgādes   tīklu  kopgarums, km

3,9

3,2

 Kanalizācijas tīklu   kopgarums, km

 Ūdensapgādes   tīklam pievienoto   cilvēku skaits

408

361 (*)

 Kanalizācijas tīklam   pievienoto cilvēku   skaits

 Iegūto pazemes   ūdeņu apjoms,   m³/gadā

12 956

12 665 (2011)

7320 (2015)

 NAI attīrīto un vidē   novadīto   notekūdeņu apjoms, m³/gadā

 (*) 84.5% no ūdens apgādes tīklam pievienotajiem

Esošais notekūdeņu attīrīšanas risinājums
Svētciema NAI tika uzbūvētas 1986. gadā. Tās veido divas paralēlas tehnoloģiskās līnijas, kurās ir BIO-100 aerotanks-nostādinātās un divi bioloģiskie dīķi. Katras līnijas kopējā jauda ir 100 m³/dnn.

Latvija, Svētciems

Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskā shēma

Latvija, Svētciems
Latvija, Svētciems

Risināmās problēmas

 • Projektētā NAI jauda ir pārāk liela šobrīd saražoto notekūdeņu slodzei. Tāpēc tiek ekspluatēts tikai viens no aerotankiem;
 • Reģionālās vides pārvaldes izvirzītās notekūdeņu attīrīšanas prasības tiek izpildītas tikai tādēļ, ka pirms novadīšanas vidē notekūdeņi plūst caur biodīķiem.
Latvija, Svētciems
 • Aerotanku betona baseini ir sliktā atāvoklī. No tiem notiek notekūdeņu infiltrācija gruntī, tā radot augsnes piesārņojumu;
 • Tā kā NAI projektētā jauda ir lielāka nekā tajos attīrāmo notekūdeņu apjoms, gaisa pūtējs tiek izmantots neekonomiski, radot nepamatoti lielu elektroenerģijas patēriņu.

Esošo iekārtu darbības efektivitātes rādītāji

 Parametrs

Attīrīšanas prasības

Ieplūde (*)

Izplūde

Likumdošana (vispārīgās)

RVP (specifiskās)

07.09.2017

14.03.2012

27.06.2012

19.09.2012

15.02.2017

Suspendētās vielas

< 35,0

< 35,0

96

1,7

2,4

6,3

2,0

BSP 5

< 25,0

< 25,0

230

0,7

3,1

6,2

8,0

ĶSP

< 125,0

< 125,0

390

26

28

52

35,0

P kop

nelimitē

nelimitē

10,2

0,71

1,68

3,59

2,9

N kop

nelimitē

nelimitē

94

8,9

7,1

4,76

34,0

(*) infiltrācija 47%

 

Latvija, Svētciems

Izvēlētais notekūdeņu attīrīšanas risinājums

 • Par ekonomiski izdevīgāko un videi draudzīgāko risinājumu tika izvēlēts jaunu, saražoto notekūdeņu apjomam atbilstošu, bioloģisko NAI izbūve esošo iekārtu teritorijā;
Latvija, Svētciems
 • Ņemot vērā, ka attīrītie notekūdeņi ieplūst Svētupē, kurai ir lašupes statuss, būtu nepieciešams veikt notekūdeņu papildus attīrīšanu no augu barības vielām (pamatā fosfora);
 • Iespējamās fosfora papildus attīrīšanas tehnoloģijas ir:
  • Koagulanta dozēšana;
  • Attīrīšana esošajos bioloģiskos dīķos pēc to rekonstrukcijas;
  • Attīrīšana esošajos bioloģiskos dīķos pēc to iztīrīšanas.

 

Jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskā shēma

Latvija, Svētciems
Latvija, Svētciems

Sagaidāmie rezultāti

 • Elektroenerģijas patēriņa samazinājums
 • CO2 izmešu samazinājums, attālinātas vadības dēļ;
 • Tiks likvidēta neattīrīto notekūdeņu infiltrācija gruntī;
 • Tiks veikta lašveidīgajiem ūdeņiem atbilstošu notekūdeņu  novadīšana vidē.

Situācija pilotobjektā

Latvijas Univeristāte, kas ir viens no projekta partneriem, veica objekta tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi, kā arī organizēja nepieciešamo analīžu ievākšanu.  Lai izvēlētos piemērotāko fosfora papildus attīrīšanai izmantojamo tehnoloģiju, tika apmeklēti pilotobjekti Lietuvā un Polijā. Notekūdens attīrīšanas iekārtu (turpmāk tekstā – NAI) izbūvi bija plānots uzsākt 2018. gada februārī vai martā, tiklīdz būs būvēšanai piemēroti laika apastākļi. NAI darbināšanu bija plānots uzsākt aprīlī vai maijā.

Latvija, Svētciems

Kas līdz šim ir paveikts pilotobjektā?

 

2016. gada septembrī tika uzsākta esošo NAI darbības efektivitātes un ietekmes uz vidi novērtēšanai nepieciešamo paraugu ievākšana NAI un Svētupē. 

Latvija, Svētciems

Pilotteritorijas apmeklējumu laikā tika vērtēta esošo NAI darbības efektivitāte.

Latvija, Svētciems

Ar pašvaldības uzņēmuma “Salacgrīvas ūdens” darbiniekiem un notekūdeņu attīrīšanas ekspertiem tika diskutēts par esošo NAI darbības problēmām. 

Latvija, Svētciems

Lai iepazītos ar Projekta Partneru pieredzi un izvēlētos pilotobjektam piemērotāko fosfora piesārņojuma samazināšanas tehnoloģiju tika apmeklētas NAI Lietuvā un Polijā.

Latvija, Svētciems

Ņemot vērā, ka izbūvējamās NAI ir pilotobjekts, kurā paredzēts veikt labāku notekūdeņu attīrīšanu, nekā tas šobrīd ir noteikts spēkā esošajos normatīvajos aktos, tehniskā projekta izstrādei un būvnieka izvēlei bija nepieciešams ilgāks nekā sākotnēji plānotais laiks. Praktiskie objekta izbūves darbi tika uzsākti tikai 2018. gada nogalē.  

Latvija, Svētciems

Jauno NAI izbūvi kontrolēja arī Reģionālās vides pārvaldes darbinieki.

Latvija, Svētciems

Apkopotie elektroenerģijas patēriņa dati rāda, ka pēc jauno NAI izbūves elektroenerģijas patēriņš ir samaziājies apmēram uz pusi. Elektrības patēriņš pirms (ar zilu) un pēc (ar brūnu) jauno NAI izbūves.

Latvija, Svētciems

Pilotobjekts tika izbūvēts izmantojot Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas "Interreg V–B Baltijas jūra" un Salacgrīvas novada pašvaldības finansējumu.

VillageWaters Projekts
VillageWaters iesaka visefektīvākos risinājumus skrajciemos un vasarnīcu apbūves vietās esošo individuālo māju notekūdeņu attīrīšanai decentralizētās notekūdeņu attīrīšanas sistēmās.

Palīdzība māju īpašniekiem
Ģimenēm un māju īpašniekiem ar videi draudzīgu attieksmi, kuri apdzīvo no centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmām tāli esošus skrajciemus un vasaras atpūtas mājas.

Projekta publikācijas
Interaktīvais notekūdeņu tehnoloģiju izvēles rīks būs pieejams, kā arī publikāciju un  sabiedrības komunikācijas vietņu adreses būs atrodamas  projekta mājas lapā. 

Komunikācija
Project Latvian section is edited by
Latvian University
Detailsed instructions and contacts
of editor

Web Design and CMS by

Latvija, Svētciems

Latvija, Svētciems

Pilotteritorijas vēsture Pirmās vēsturiskās liecības par Svētciemu ir datētas ar 1638 gadu, kad tiek minēta Svētciema muiža Pilotteritorija atrodas Latvijas ziemeļu daļā pie autoceļa Rīga-Tallina aptuveni 1 km attālumā no Rīgas līča. Svētciemā dzīvo 473 iedzīvotāji (pēc 2006.gada datiem). Teritorija ietilpst Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervātā.

Latvija, Svētciems