Intranet      
Kolgaküla Kolgaküla Antud pilootpuhasti asub Harjumaal Kuusalu vallas Kolgakülas. Kolgaküla asub Lahemaa rahvuspargi lääneosas, merepiirist ligikaudu 5 km kaugusel. Uue reoveepuhasti tehniline lahendus valmis augustis 2017, selle ehitamine algas veebruaris 2018 ning peaks lõppema hiljemalt aprillis 2018 Kolgaküla

Puhtam vesi

teie külas ja selle ümbruses

Kolgaküla

Antud pilootpuhasti asub Harjumaal Kuusalu vallas Kolgakülas. Kolgaküla asub Lahemaa rahvuspargi lääneosas, merepiirist ligikaudu 5 km kaugusel.

Kolgaküla

Kolgaküla (Kolco) on muistne küla, mida on esmakordselt kirjalikult mainitud 1290. aastal. Külas on ligikaudu 185 elanikku, kellest 64% on tööealised, 21% alla 18-aastased ning 15% üle 65-aastased. Küla on hajaasustusega, asustustihedusega 0,1 inimest hektari kohta.

Kolgaküla

Küla läbiva Balti Klindi paepealsed lagedad väljad on tuulised ja väheviljakad ning klindi perv on osaliselt kaetud sarapuu-segametsaga, ümberringi paiknevad peamiselt männi- ja kuusemetsad. Kolgaküla kogupindalast on metsi umbes 65% ning põllumajandusmaid 33%. Küla piirneb ühest küljest Valgejõega ning teisest küljest soise ala ja tiheda kuusemetsaga, Lohja järve ning veega täitunud savikarjääriga.

Kolgaküla

Lahendust vajav probleem

Külas ei ole reoveepuhastit, olmereovesi kogutakse peamiselt mahutitesse ning transporditakse sealt mujal asuvasse reoveepuhastisse. Külasse kortermajade jaoks rajatud reoveepuhasti (BIO-50) on amortiseerunud ja saavutatav reovee puhastusaste ei vasta nõutele. Kolgakülas on põhjavesi enamasti kaitsmata või vähekaitstud. Pinnavee puhul on probleemiks liigne toitainete, fosfori- ja lämmastiku, sisalduse kasv ehk eutrofeerumine, mis on ka Eestis tervikuna üsna levinud nähtus. Reovesi ohustab eelkõige väiksemaid veekogusid.

Kolgaküla

Probleem on seotud eelkõige kahe kortermaja (kokku 33 elanikku) reovee puhastamisega. 1970. aastatel rajatud bioloogiline reoveepuhasti (BIO-50), peamiselt orgaanilise aine ärastamiseks, on aegunud ning olmereovesi suubub biotiikidesse (2500 m2), mis olid algselt tegelikult ette nähtud järelpuhastuseks, edasi liigub vesi kraavisüsteemi kaudu Punsu ojja.

Kolgaküla

Mis toimub pilootalal?

Kuusalu vallavalitsus algatas aegunud reoveepuhastussüsteemi renoveerimise. Uue reoveepuhasti hooldust hakkab teostama Kuusalu Soojus OÜ. Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) abistab tehnilise lahenduse leidmisel, mis võimaldab ehitada täiustatud bioloogilise reoveepuhastussüsteemi nii orgaanilise saaste eemaldamiseks kui keskkonda siseneva toitainevoo vähendamiseks ja heitvee üldiste kvaliteedinõuete riiklike ettekirjutustega vastavusse viimiseks.

Kolgaküla

Samuti  analüüsib TTÜ Punsu oja seisundit enne ja pärast reoveepuhasti ehitamist ning jälgib ka reoveepuhasti töö tõhusust.

 

Uue reoveepuhasti tehniline lahendus valmis augustis 2017, selle ehitamine algas veebruaris 2018 ning peaks lõppema hiljemalt aprillis 2018.

VillageWaters Project
VillageWaters suggest most effective wastewater treatment solutions in scattered dwellings households, which use their own, independently operated water purification systems.

Helping Homeowners
Environmentally oriented families and homeowners, who live in scattered dwellings areas, where connecting to larger wastewater plants is not option because rural distances.

Project Outcome
Project compares the potentially best-fitting wastewater treatment systems, based on economic, social and environmental aspects and publishes data in Information Tool. 

Communication
SYKLI Environmental School of Finland
PL 72, 11101 Riihimäki, Finland
Jari Heiskanen (Chief Web Manager),
phone. +358 50 375 2657,

Kodulehe valmistamine bekker.ee

Kolgaküla

Kolgaküla

Kolgaküla (Kolco) on muistne küla, mida on esmakordselt kirjalikult mainitud 1290 aastal Antud pilootpuhasti asub Harjumaal Kuusalu vallas Kolgakülas. Kolgaküla asub Lahemaa rahvuspargi lääneosas, merepiirist ligikaudu 5 km kaugusel.

Kolgaküla

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Project »