Intranet      
Valkla Valkla Valkla pilootala asub sarnaselt Kolgakülale Põhja-Eestis, Kuusalu vallas Harjumaal. Valkla on muistne küla; kirjalike andmete Uue reoveepuhasti tehniline lahendus valmis augustis 2017, selle ehitamine algas novembris 2017 ning lõppes märtsis 2018 Valkla

Puhtam vesi

teie külas ja selle ümbruses

Valkla

Valkla pilootala asub sarnaselt Kolgakülale Põhja-Eestis, Kuusalu vallas Harjumaal. Valkla on muistne küla; kirjalike andmete

Valkla

Valkla on muistne küla; kirjalike andmete kohaselt oli 1241. aastal külas 40 „suitsu“  ehk majapidamist. Nüüdseks elab Valklas 480 inimest, sealhulgas 145 hoolekandeteenuse pakkuja Valkla Kodu elanikku. 70% elanikest on tööealised, 13% alla 18-aastased ning 17% üle 65-aastased. 

Valkla

Valkla küla pindala on 1676 hektarit, millest umbes 62% on põllumajandusmaa ning umbes 37% metsa. Läbi küla voolab 12,5 km pikkune ja 46,5 km2 valgalaga (paikneb suuremjaolt Valkla piirkonnas) Valkla oja, mis suubub Soome lahte (Kolga lahte). Küla on hajaasustusega, asustustihedus on 0,3 inimest hektari kohta.

Valkla

Lahendust vajav probleem

Külas ei ole ühist reoveepuhastit, majapidamiste olmereovesi kogutakse mahutitesse ning transporditakse lähimasse reoveepuhastisse. Valkla külas on kaks eraldiseisvat kortermajade piirkonda. Ühel neist rajati bioloogiline reoveepuhasti (EKE-B-21) 1970. aastate alguses, peamiselt orgaanilise aine ärastamiseks. Põhjavesi on külas enamasti kaitsmata või vähekaitstud. Valkla oja on lõhilaste veekogu ning seetõttu on selle suue kaitsealune piirkond.

Valkla

Probleem on seotud ühe kortermajade piirkonna kahe kortermaja (kokku 49 elanikku) reovee puhastamisega, praegu toimub reovee äravedu Kuusalu reoveepuhastisse kaks korda nädalas. Peale uue reoveepuhastusti rajamist juhitakse kõikidele nõuetele vastavalt puhastatud reovesi Valkla ojja.

Valkla

Mis toimub pilootalal?

Kuusalu vallavalitsus algatas uue reoveepuhasti rajamise, mille hooldust hakkab edaspidi teostama Kuusalu Soojus OÜ. Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) abistab tehnilise lahenduse leidmisel, mis võimaldab ehitada täiustatud reovee biopuhasti nii orgaanilise saaste eemaldamiseks kui ka keskkonda suubuva toitainevoo vähendamiseks ja heitvee üldiste kvaliteedinõuete riiklike ettekirjutustega vastavusse viimiseks.

Valkla

Samuti analüüsib TTÜ Valkla oja seisundit enne ja pärast reoveepuhasti ehitamist ning jälgib ka reoveepuhasti töö tõhusust.

 

Uue reoveepuhasti tehniline lahendus valmis augustis 2017, selle ehitamine algas novembris 2017 ning lõppes märtsis 2018.

VillageWaters Project
VillageWaters suggest most effective wastewater treatment solutions in scattered dwellings households, which use their own, independently operated water purification systems.

Helping Homeowners
Environmentally oriented families and homeowners, who live in scattered dwellings areas, where connecting to larger wastewater plants is not option because rural distances.

Project Outcome
Project compares the potentially best-fitting wastewater treatment systems, based on economic, social and environmental aspects and publishes data in Information Tool. 

Communication
SYKLI Environmental School of Finland
PL 72, 11101 Riihimäki, Finland
Jari Heiskanen (Chief Web Manager),
phone. +358 50 375 2657,

Kodulehe valmistamine bekker.ee

Valkla

Valkla

Valkla on muistne küla; kirjalike andmete kohaselt oli 1241 aastal külas 40 „suitsu“ ehk majapidamist Valkla pilootala asub sarnaselt Kolgakülale Põhja-Eestis, Kuusalu vallas Harjumaal. Valkla on muistne küla; kirjalike andmete

Valkla

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Project »